Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Replik

Foto
Phanuwatn | Dreamstime.com
En del kemikalier inom tobaksodlingen är så skadliga att de är förbjudna i många länder.

Att tobak har negativa hälsoeffekter är ingen nyhet. Både i Finland och internationellt har det tobaksförebyggande arbetet länge haft fokus på ett folkhälsoperspektiv. Med sin rapport ur ett miljöperspektiv har världshälsoorganisationen WHO öppnat Pandoras ask och uppenbarat skakande information om hur tobaken, genom hela sin livscykel, inverkar på planeten.

Den kommersiella tobaksodlingen sker i massiv skala - årligen produceras 7,5 miljoner ton tobaksblad på 4,3 miljoner hektar odlingsmark. Tobaksodlingarna är sårbara för olika växtsjukdomar, vilka bekämpas med enorma mängder kemikalier. Många av kemikalierna är så skadliga för miljö och hälsa att de är förbjudna i vissa länder. Men absolut största delen av tobaksodlingen sker, av ekonomiska orsaker, i låginkomstländer med bristfällig reglering. Odlingsmarkerna utarmas dessutom snabbt av det intensiva bruket av konstgödsel som tobaksplantorna och odlingsmetoderna kräver.

Skriven av Mikaela Hermans

 Nikotinfritt Österbotten

– Vi har alla någon som vi kan uppmuntra att sluta röka

I samband med Internationella tobaksfria dagen hålls i kommunerna i Österbotten nikotinfria veckan 31.5–6.6.2021. Nätverket Ett nikotinfritt Österbotten har utmanat bibliotek, läroanstalter, social- och hälsovårdstjänster, organisationer och företag, till exempel gym, att delta.

Temaveckan främjar ett nikotinfritt liv, uppmuntrar människor att sluta använda nikotinprodukter som är skadliga för hälsan och ger information om stödtjänster för hjälp när man vill sluta.

Med sin verksamhet strävar nätverket efter att stärka befolkningens positiva inställning till ett nikotinfritt liv, förebygga att unga börjar använda nikotinprodukter, ge stöd att sluta använda nikotinprodukter och stärka verkställandet av tobakslagen.

– Att sluta röka eller använda snus skyddar mot negativa hälsoeffekter och sparar pengar, konstaterar överläkare i lungsjukdomar Maija Räsänen från Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Varannan person som röker skulle vilja sluta. Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s regionkoordinator Miia Hietaniemi uppmuntrar att man söker stöd för att sluta:
– För detta kan man separat boka tid hos hälsovården. Alltför ofta försöker man sluta ensam. För tobaksavvänjning finns det massor med expertis som det lönar sig att utnyttja.

Skriven av Tomas Lundqvist

Nykter solklart!

Snart firas skolavslutningen. Nykter – Solklart! -kampanjen arrangeras nu för nittonde gången. Den utmanar föräldrar och andra vuxna som har att göra med ungdomar, att erbjuda trygga festalternativ till de unga. De vuxna har ansvar för att tillsammans med de unga skapa sådana miljöer där känns som ett lätt och naturligt val att vara rusfri!

Kampanjsidor >>

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Mikaela Hermans 
Verksamhetsledare
Mikaela Hermans

Uttalande vid vårmötet 2021

Världshälsoorganisationen WHO:s internationella byrå för cancerforskning, IARC, slog larm redan år 2010: Etanol och dess nedbrytningsprodukt acetaldehyd är cancerframkallande hos människan. Forskning av IARC i Europa har visat att alkohol är den andra största riskfaktorn för cancer, efter tobak.

IARC har dragit slutsatsen att det inte finns någon ”säker” alkoholkonsumtion med avseende på cancerrisk. Alla typer av alkoholdrycker kopplas till cancerrisk, oavsett kvalitet och pris. Det finns ett fastslaget orsakssamband mellan alkoholintag och utveckling av cancer i olika delar av matspjälkningskanalen och i kvinnors bröst.

Ju mer man dricker, desto större är alltså risken att utveckla cancer. Andelen cancerfall som förorsakas av måttlig  alkoholkonsumtion, det vill säga två portioner eller mindre per dag, är ändå inte försumbar. Ett exempel som WHO i Europa nämner är att européernas drickande årligen förorsakar cirka 50 000 fall av bröstcancer, varav 25 procent beror på måttlig
alkoholkonsumtion.

Skriven av Mikaela Hermans

Tack

Namntävlingen som vi utlyste i februari, för att få in förslag på nytt namn för förbundet, resulterade i hela 350 namnförslag. Varmt och ödmjukt tack till alla er som skickade in bidrag!

Förbundsstyrelsen har utsett ett namnförslag som förts vidare, och upphovspersonen bakom namnet har underrättats. Vid förbundsmötet i april beslöts det att behandlingen av namnet skjuts fram till följande förbundsmöte, som äger rum i slutet av året.
 
Vi tillkännager det nya namnet så fort det slutgiltigt godkänts.
Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Dremstime.com
Mask

Daniel Åkermark
Förbundsordförande
Daniel Åkermark

Bästa läsare, jag hoppas ditt år börjat väl. Vi är nu i Finland inne på det andra året med begränsningar på grund av pandemin. Det är att hoppas att vi kan återgå till en normalare situation i samhället under 2021. Ta väl hand om dig!

Förbundets styrelse sammankom till det första konstituerande mötet i februari – att kunna samlas virtuellt är en bra praktisk lösning men det är ju inte samma sak som att träffas på samma ställe. Vi kunde i styrelsen konstatera att ett rejält ”digiskutt” gjordes under det föregående året. Ett varmt tack till personalen på förbundet samt till er alla aktiva i föreningarna för er insats under året som gått.

Vi blickar framåt och hoppas kunna återgå till att träffas inom snar framtid. Jag är ny på ordförandeposten och kommer att bekanta mig med föreningarnas verksamhet under 2021. I skrivande stund är rekommendationen att max sex personer får samlas. Det blir därför inledningsvis att hålla kontakten via telefon eller annat virtuellt verktyg.

Skriven av Daniel Åkermark

Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

 ”Alkoholkonsumtion kan öka risken för att bli smittad av coronaviruset och för allvarliga komplikationer av sjukdomen covid-19, samtidigt som alkohol också orsakar andra sjukdomar som belastar hälso- och sjukvården.”

Så sammanfattar en rad internationella alkoholforskare en nypublicerad rapport om alkohol och corona. Studien ingår i serien Alkoholen och samhället och forskargruppen leds av Harold Holder, alkoholforskare från USA. Bland institutioner och organisationer som står bakom den finns bland andra Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet, Svenska institutet för global hälsa vid Kungliga vetenskapsakademin, de svenska föreningarna för allmänmedicin och beroendemedicin, Svensk sjuksköterskeförening, IOGT-NTO, och Movendi international. För att nämna några.

Enligt rapporten ökar alkoholen risken för spridning av coronaviruset genom att den minskar sociala hämningar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid hög konsumtion. Detta gör att förmågan att skydda både sig själv och andra minskar. Men alkoholen är också en riskfaktor i sig. Komplikationer av hög alkoholkonsumtion, som till exempel diabetes, övervikt och hjärtsjukdomar utgör enligt forskarna klara riskfaktorer för att bli allvarligt sjuk vid covid-19:

”Alkoholkonsumtion, särskilt hög konsumtion, kan försämra immunförsvaret och ökar risken för allvarlig luftvägssjukdom.”

Skriven av Jan Kronholm

Eosnallarna

Mikaela Hermans 
Verksamhetsledaren
Mikaela Hermans

Samtidigt som coronan fortsätter sin framfart i Finland och i världen, blåser förändringens vindar på Nykterhetsförbundet hälsa och trafik.

Förbundet befinner sig i en process av organisationsutveckling – en förnyelse och en tydligare beskrivning av vem vi är, varför vi finns, och vad vi gör för att uppnå våra mål. Det här innebär bland annat att stadgarna kommer att förändras och att en ny strategi tas i bruk.

En central del av stadgeförändringen gäller förbundets namn. Styrelsen har under en längre tid diskuterat namnfrågan och analyserat fördelar och nackdelar med olika typer av namn. Speciellt angelägen har frågan blivit då vi utifrån fått den enhälliga responsen att det nuvarande namnet upplevs som långt, krångligt och föråldrat. Sedan trafiksäkerhetsarbetet begränsades till trafiknykterhetsarbete, som ingår i den rusmedelsförebyggande verksamheten, är det dessutom svårt att motivera begreppet trafik i förbundets namn.

Skriven av Mikaela Hermans

USM:s Ninni-verksamhet
Foto: Jozsef Bagota/Dreamstime

Att växa upp med en eller flera närstående med missbruk eller psykisk ohälsa påverkar barn negativt. De löper bland annat en större risk än andra att utveckla eget missbruk, psykisk ohälsa eller sociala beteendeproblem. Det är viktigt att uppmärksamma dessa barn i ett tidigt skede, för att förhindra eller förminska problematiken. 

Ninni-verksamhet finns till för barn och unga som har föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Verksamheten riktar sig till barn och ordnas i form av samtalsgrupper, läger och olika aktiviteter. Ninni-verksamheten drivs av Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård, USM.

– Verksamheten bygger på att barn och unga ska känna igen sig i andra som upplevt liknande saker för att kunna bearbeta sina upplevelser och också få nya verktyg för att hantera livet, säger Anette Rönnlund-Nygård som är projektledare.

Fokus ligger på att stärka den egna självkänslan, självförtroendet och självbilden.
– Vi vill lära barn och unga att skapa egna vardagsrutiner och erbjuda och skapa hoppfulla, positiva erfarenheter från lek, aktiviteter och hobbyn. Det är också viktigt att visa att det finns trygga vuxna utanför hemmet.

Skriven av Tomas Lundqvist

 Namntävling!

Förbundet söker ett nytt namn och utlyser en namntävling för att få många kreativa namnförslag. Allt är välkommet. Sänd in dina förslag senast den 8 mars 2021. Det vinnande bidraget belönas med en prissumma på 300 euro.

Vinnaren och det vinnande bidraget offentliggörs efter godkännande av det nya namnet vid förbundets vårmöte och vid därpå följande extra förbundsmöte 2021.

Vid förbundet pågår en organisationsutvecklingsprocess, och som en del av den processen söker förbundet nu ett nytt namn. Vi är en rusmedelsförebyggande organisation, vars uppdrag är att minska skadeverkningar av rusmedelsbruk och att främja hälsa i Svenskfinland. Förbundet fungerar också som takorganisation för lokala nykterhets- och trafiknykterhetsföreningar.

Tävlingsregler

Arrangör
Arrangör för namntävlingen är Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf.

Tidtabell
Tävlingen är öppen för alla under tiden 8.2–8.3.2021. Namnet på vinnaren och det vinnande bidraget publiceras på www.nykter.fi efter godkännande av det nya namnet vid förbundets vårmöte och vid därpå följande extra förbundsmöte 2021.

Skriven av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Ida och Hannes
Ida Bernas på vinterpromenad med Hannes, det yngsta av familjens tre barn. Foto: Tomas Lundqvist

Efter sju år lämnar Ida Bernas ordförandeposten och passar på att öppna en debatt om förbundets ideologi. ”Nykterhet har alltid väckt känslor och reaktioner. En jantelag med förlegade föreställningar om nykterhet och nykterister lever kvar.”

För mig, som vuxit upp med nykterhetsrörelsen, var steget att bli en del av förbundsstyrelsen betydelsefullt. Jag blev invald som ledamot år 2010, som 26-åring. Då hade jag tidigare engagerat mig i styrelsearbete både inom den nordiska och den europeiska ungdomsnykterhetsrörelsen.

Jag inledde mitt nordiska engagemang då jag var 17 år och det har sedan dess legat mig varmt om hjärtat. Jag fick vänner för livet och en helnykter, religiöst och politiskt obunden gemenskap, som för en tonåring vid den tidpunkten inte gick att få på annat håll. Rörelsens uttalade nykterhet var A och O för mig som ville leva helnyktert utan att ständigt tvingas försvara mitt livsval. Nykterhetsrörelsen var min fristad.

Tre år senare blev jag av förbundets valberedning tillfrågad om jag kunde ställa upp som ordförandekandidat under förbundets höstmöte år 2013. Trots mitt aktiva medlemskap kom frågan överraskande. Jag kände att ordförandes skor var stora att fylla, så jag tog mig tid att begrunda förslaget. Några sömnlösa nätter och goda råd senare vågade jag tacka ja till att kandidera.

Skriven av Ida Bernas

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020