Från Balder till Replik

År 1895, för 125 år sedan, såg en ny tidning dagens ljus i Gamlakarleby. Namnet var Balder och tidningen blev föregångaren till dagens Replik. Från början av 1896 började tidningen utkomma regelbundet.

Men Replik tog inte vid direkt där Balder slutade. Tidningen hann också bära namnen Fram! och Hembygden. Under 125 år hinner mycket hända. En folkrörelsetidning har det dock handlat om hela tiden.

Redan i provnumret i december 1895 skrev tidningens redaktör och grundare Axel Olsson att ”saknaden af en svensk nykterhetstidning är till stort men för nykterhetsarbetet bland den svenska talande befolkningen torde inte kunna bestridas.”

Den bristen ville han råda bot på med utgivningen av Balder.

Johan Axel Olsson (1858-1909) var född och uppvuxen i Dalarna i Sverige men flyttade till Finland redan som 15-åring, 1873. Till Gamlakarleby kom han 1884 och startade där en egen barberaraffär. Han var utbildad perukmakare. Absolutist blev han 1886 och grundade samma år tillsammans med sin maka Augusta Chydenius föreningen Blå bandet. År 1895 blev han ordförande i Gamlakarleby nykterhetsförening som på sitt program hade både upplysning och hjälparbete bland alkoholister.

Axel Olsson var en av de drivande krafterna när Vasa läns nordvästra nykterhetsförbund grundades vid ett möte i Gamlakarleby 1895 och konstituerades två år senare. De finlandsvenska nykterhetsföreningarna hörde då till det tvåspråkiga Nykterhetens vänner. Det skulle ännu dröja tio år innan Finlands svenska nykterhetsförbund organiserades.
Låt friska vindar blåsa!

När Olsson talade om behovet av en tidning vid mötet 1895 förlikande han nykterhetsarbetet vid en byggnad och medlemmarna vid stenarna i densamma. Men, sade han, det blir ingen byggnad med att rada sten på sten, det behövs murbruk, sammanbindningsmedel. Och just en sådan uppgift har ett tidningsorgan. I byggnaden behövs också fönster, dörrar och ventiler för insläpp av luft och underhållande av kommunikationen med den yttre världen. En tidning har, sade Olsson, till uppgift ”att låta friska vindar blåsa bort allt unket och förskämt, att låta kunskapens sol kasta sitt förklarande skimmer över liv och död.”

Olsson beskrivs som lugn och saklig men visade nog också att han kunde agitera, både för sin tidning och nykterheten. I tidningens prenumerationsanmälan inför 1897 skrev han:  
”Balder vill, sin namne lik, vara en sanningens kämpe, stridande mot måttlighetssuperiets midgårdsorm och dryckenskapens fenrisulf. Såsom opartisk nykterhetstidning skall den icke sky, att, oberoende om hög eller låg därav träffas, tala sanningens osminkade språk.”

I en artikel är han inne på samma tema och kallar ”måttlighetsapostlarna” för rusdrycksindustrins bästa bundsförvanter.

FSN och Klockars tar över
Folkrörelse- och folkbildningskämpen Johannes Klockars blev medlem i redaktionen 1899 och när det nybildade nykterhetsförbundet övertog  tidningen och började ge ut den från 1906 var det han som blev ansvarig utgivare och redaktör.

Axel Olsson lade dock inte av som tidningsman. Redan 1898 hade han blivit medarbetare i Österbottningen och från 1901 till ett par månader före sin död 1909 var han tidningens huvudredaktör.

På FSN:s förbundsmöte i Helsingfors 1910 gick man in för att slå ihop Balder med tidningen Ungdomen och skapa ett gemensamt organ för nykterhetsrörelsen och ungdomsrörelsen. För detta ändamål bildades tidningsaktiebolaget Fram i Vasa med FSN som huvudintressent. Från december 1910 blev tidningens namn Fram! Tyngdpunkten låg ändå på nykterhetsarbetet och Klockars var redaktör ända till sin bortgång 1932, då P.R. Fredriksson tog över.

Tio år senare kom nästa namnbyte, nu till Hembygden. Det var ett försök att uppliva samarbetet med ungdomsrörelsen, men någon framgång blev det inte. FSN fortsatte att bära huvudansvaret för tidningen.

Aktiv journalistik
När nykterhetsförbundets ungdomssekreterare Ragnar Mannil blev redaktör 1950 moderniserade han tidningens utseende och gav den ett innehåll byggt på aktiv journalistik. Det gav resultat. Inför förbundets 50-årsjubileum 1955 nådde upplagan 3000 exemplar.

Efter Mannil tog Emil Kaustinen 1958 över redigeringen och lotsade tidningen genom år med mellanölsdebatt och hårdnande nya utmaningar för folkrörelserna. Nu breddades också verksamheten med hälsa, motion, friluftsliv och byggandet av förbundets fjällstuga i Äkäslompolo. eten.

En röst i debatten
Nästa stora förändring kom på 1970-talet. Till nykterhetsveckan hösten 1970 utkom ett provnummer av Replik och i januari 1971 det första ordinarie numret. Redaktör blev Bengt Harald, journalist på Vasabladet. Med namnet Replik ville FSN skapa en tidning med en egen röst i alkoholdebatten, men livsstilsfrågor, hälsa och trafiknykterhet var också viktiga teman.

Genom att MHF och den finlandssvenska storlogen av IOGT slöt upp bakom tidningen kunde upplagan höjas och låg när den var som störst, i mitten av 1980-talet, kring 5000.
Efter Bengt Harald tog Jan Kronholm, journalist på Jakobstads Tidning, över under ett antal år. Andra som redigerat tidningen är Ruben Fransholm, Max-Ola Nordlund, Helena Udd-Ståhl och Sonja Rosbäck. Verksamhetsledaren Stefan Sjöberg trädde också in som redaktör och förnyade tidningens layout i samarbete med Fransholm. Även layoutkunnige verksamhetsledaren Rainer Pendolin fortsatte att arbeta med tidningen.

Sedan år 2000 är Tomas Lundqvist redaktör. Under hans tid har tidningen fått dagens läsarvänliga tidskriftsformat med möjlighet till gott bildtryck.

De senaste årtiondena har varit utmanande både för nykterhetsrörelsen och andra folkrörelser. Organisations- och föreningsarbete har fått stå tillbaka för andra typer av engagemang. Sociala medier har utmanat traditionella medier. Detta har naturligtvis också påverkat Repliks spridning. Tidningen utkommer nu fyra gånger per år och trycks i drygt 1000 exemplar. Liksom Balder på Axel Olssons tid försvarar Replik ändå sin plats bland finlandssvenska organisationstidningar och som en röst i debatten kring alkohol, droger och hälsa.

Skriven av Jan Kronholm