Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Skriven av Jan Kronholm

JAN KRONHOLM Jan Kronholm

Riksdagen har samlats igen och under hösten kommer vi sannolikt att få vara med om en tämligen häftig debatt kring regeringens förslag till ny alkohollag. Det centrala i förslaget är att försäljning av starköl och så kallad alkoläsk tillåts i livsmedelshandeln, i kiosker och på bensinstationer.

Starka lobbygrupper inom handeln och bryggeriindustrin gör förstås allt för att trumfa igenom förändringarna. Talande är en rapport som dagligvaruhandelns centralorganisation låtit ett företag i informationsbranschen utföra. I rapporten, som fått en hel del publicitet i pressen, menar man att statistik kring dödligheten i skrumplever visar att den är högre i Finland än i länder med en liberalare alkoholhandel.

Att man är ute efter att påvisa det positiva med av att sälja starköl och alkoläsk i livsmedelshandeln råder inget tvivel om. När till exempel Norge med sitt alkoholmonopol och låga dödlighet i skrumplever inte passar in så hänvisas luddigt till att man där haft en stark påverkan av kyrklighet och nykterhetsrörelse! Att också Sverige både har lägre alkoholkonsumtion och lägre dödlighet i skrumplever än Finland, gör man inget nummer av. Inte heller det passar ju in. I synnerhet som Sverige förpassat mellanölet till Systembolaget.

Mindre uppmärksammad i medierna, men på säkrare grund, står nog den utvärdering av regeringens lagförslag som Pia Mäkelä och Esa Österberg vid Institutet för hälsa och välfärd kom med i augusti. De visar hur totalkonsumtionen av alkohol i Finland och antalet alkoholrelaterade dödsfall följs åt. Utgående från detta har de försökt beräkna de ökade skadeverkningar som blir följden om starköl och alkoläsk görs tillgängliga på hela 5300 försäljningsställen runt om i landet. Deras slutsats är att man kan räkna med att antalet alkoholrelaterade dödsfall ökar med mellan 145 och 280 per år. Den högre siffran gäller om en betydande del av storkonsumenterna – vilket anses sannolikt – går över från mellanöl till starköl.

År 2014 avled 1840 finländare i alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftning. Dessutom omkom 570 alkoholpåverkade i olyckshändelser och våldsbrott. Sammanlagt blir det 2410 döda.

Samma år var antalet inskrivningar på sjukhus för alkoholsjukdom 21800. Till detta kom 11000 med alkoholsjukdom som en bidragande orsak. Med den ökning av drickandet som en liberalisering av alkohollagen kan ge beräknas antalet vårdperioder på grund av alkohol öka med 1500 på årsnivå.

Mäkelä och Österberg påpekar också att man av internationella erfarenheter vet att alkoläsk särskilt tilltalar unga och att övervakningen inte är lika effektiv i livsmedelshandeln som hos Alko. I värsta fall kan detta äventyra den minskning av drickandet hos de unga som noterats hittills under 2000-talet, befarar de.

När arbetet med den nya alkohollagen sattes i gång i den förrförra regeringen var målsättningen att de alkoholrelaterade dödsfallen på årsnivå skulle minska med 800 fram till år 2020, det vill säga till nivån före den stora skattesänkning som obetänksamt genomfördes år 2004. Nu kan vi i stället få en lag som ökar dödsfallen och trycket på sjukvården och socialvården. Och som dessutom – i en ekonomiskt svår tid – ytterligare ökar de miljardkostnader som alkoholen åsamkar samhället.

 

 Replik

Tidskrift från den finlandssvenska nykterhetsrörelsen


Re på Twitter
@replikmag

Replik på nätet

Replik 4/2020

Replik 3/2020

Replik 1-2020