Hälften av finländarna är nöjda med den nuvarande alkoholpolitiken och en tiondel anser att den borde skärpas. Framför allt kvinnor och personer som konsumerar måttligt med alkohol, det vill säga som aldrig dricker sig fulla, stödjer den nuvarande alkoholpolitiken eller vill skärpa den.

THL

Finländarnas inställning till de rådande alkoholpolitiska begränsningarna enligt enkätundersökningar år 1984–2017, procent av enkätdeltagarna. Figur från THL

Cirka en tredjedel av befolkningen stödjer en liberalare alkoholpolitik. Till denna andel hör framför allt män som konsumerar mycket alkohol och som ofta dricker sig fulla. Resultaten framgår av Dryckesvaneundersökningen från 2016. 

Den enkätundersökning som genomförs varje år ger en något liberalare bild av finländarnas åsikter kring alkohol än Dryckesvaneundersökningen, som genomförs med åtta års mellanrum. Bägge undersökningarna visar emellertid att äldre personer och ungdomar förespråkar en strängare alkoholpolitik än undersökningsdeltagare i medelåldern. Ju högre utbildning eller bättre inkomster de tillfrågade hade, desto liberalare var inställningen till alkoholpolitiken.

Enligt enkätundersökningen har liberalare åsikter också en koppling till bostadsortens urbanitet. Det betyder att de som förhåller sig liberalast till alkoholpolitiken bor i huvudstadsregionen, medan de som förhåller sig strängast till den bor på landsbygden. De förvärvsarbetande är mer liberala än arbetslösa och pensionärer.

Den centrala faktorn bakom skillnaderna i åsikterna kring alkohol är dock de tillfrågades eget alkoholbruk. Till exempel mer än 60 procent av storkonsumenterna och dem som ofta dricker sig fulla stödjer regeringens förslag om att tillåta försäljning av alkoholdrycker med en volymprocent på högst 5,5 procent i dagligvaruhandeln. Bland dem som dricker måttligt med alkohol (som aldrig dricker sig fulla) får förslaget däremot stöd av endast en fjärdedel (27 %), bland helnyktra av endast 14 procent.

Av enkätens tidsserier framgår det att finländarnas alkoholpolitiska åsikter liberaliserades under 1990-talet i anslutning till medlemskapsförhandlingarna med Europeiska unionen, men började skärpas efter att Finland anslutit sig till unionen. Denna skärpta fas pågick fram till början av 2010-talet, varefter åsikterna snabbt började ändras i en liberalare riktning. Efter år 2015 har de alkoholpolitiska åsikterna åter skärpts en aning.

Pressmeddelande från Institutet för hälsa och välfärd THL >>

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968-2016 - Juomatapatutkimusten tuloksia >>

Skriven av Pressmeddelande från THL