Finländska trafikanter retar sig fortsättningsvis på för korta avstånd till fordonet framför, riskfyllda omkörningar och fortkörning. Av dem som svarade på Trafikskyddets enkät uppgav sex av tio att man oftare än tidigare kör för nära det framförkörande fordonet och tar risker vid omkörningar. Var annan bilist upplever också att fortkörning har blivit allt vanligare.

Man frågade också bilisterna om likande gällande den egna körningen. Fyra av tio uppgav att de någon gång hade kört för fort och glömt att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd och kört för nära fordonet framför. I stort sett var tredje erkände att de har tagit risker vid omkörningstillfällen.

”I trafiken riktas uppmärksamheten lätt på andra trafikanters brister och man glömmer lätt sina egna fel. Även fastän man skulle råka ut för klantskallar i trafiken är det viktigaste att koncentrera sig på sin egen körning och dess säkerhet. Genom att koncentrera sig på sin egen körning förbättrar man även smidigheten och säkerheten för all annan trafik”, uppmanar Trafikskyddets planerare Leena Pöysti.


Ett för kort avstånd till fordonet framför kan leda till påkörning och i värsta fall till en kedjekollision och därför är det viktigt att hålla ordentliga avstånd. Vid landsvägshastigheter borde avståndet vara ca 4 sekunder och mätt i meter det samma som hastighetsmätaren anger, t.ex. 80 m om man kör 80 km/h.

Ett för kort avstånd är obekvämt eftersom det då är den som kör framför som bestämmer takten. Ju närmare man kör varandra desto mer uppstår köbildning eftersom hastigheterna varierar. Däremot rör sig en bilkö som håller tillräckliga avstånd smidigare. Vid dålig sikt är det viktigt att trafikrytmen är jämn och inte ryckig.

Ingen förbättring gällande trafikatmosfären


Majoriteten av finländarna är av den åsikten att trafikatmosfären inte har ändrat under det senaste halvåret. Av dem som svarade på Trafikskyddets enkät* ansåg en tredjedel att trafikatmosfären har blivit sämre. Enligt sex procent har den förbättrats.

Fastän endast en liten andel anser att atmosfären i trafiken har förbättrats, ansåg en fjärdedel av finländarna att man bryr sig mera om säkerheten i trafiken än tidigare. När man värderade det egna körbeteendet uppskattade nio av tio att de alltid eller nästan alltid beaktar säkerheten.

Trafikskyddet >>

Skriven av Tomas Lundqvist